februari 27, 2024

Hendrick woon blog

Blogs wonen

Een Integraal Huisvestingsplan

Een integraal huisvestingsplan (IHP) is een plan dat wordt vastgelegd wanneer gemeente en scholen een gedeelde visie op een scholenlandschap hebben. Het is een belangrijk planningsinstrument voor het realiseren voor toekomstig scholenbouw. Deze visie op een scholenlandschap moet voldoen aan een toekomst eisen. Dit is van belang, zodat bijvoorbeeld een nieuw schoolgebouw over 50 jaar nog steeds zijn taak kan vervullen. Door hier een zorgvuldig plan voor te maken is het duidelijk aan welke eisen een schoolgebouw moet voldoen. Schoolgebouwen moeten namelijk voldoen aan de huisvestingseisen. Een IHP kan hier meer inzicht en verduidelijking in bieden.

Waarom een IHP?

Een IHP schetst een duidelijk beeld van het toekomstperspectief en formuleert de kaders voor de realisatie en het onderhoud. Heldere en financiële kaders kunnen een duidelijk overzicht geven aan de gemeenten en schoolbesturen welke investeringen de komende jaren verwacht zullen worden. Een IHP beantwoordt bijvoorbeeld vraagstukken wanneer er een krimp is van leerlingen, maar het kan ook invulling geven in het verduurzamen van schoolgebouwen. Door verduidelijking in het toekomstperspectief te geven blijft de kwaliteit van de huisvesting gewaarborgd. Daarnaast kan het nieuwe ideeën geven hoe er ingespeeld kan worden op nieuwe inzichten en ontwikkelingen. De gemeenten en scholen vervullen allebei aparte verantwoordelijkheden in het realiseren en onderhouden van huisvestingen.

Verantwoordelijk voor de realisatie

De gemeenten is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Om dit te financieren krijgen ze jaarlijks een bijdrage uit het Gemeentefonds. De schoolbesturen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs zijn dan weer verantwoordelijk voor het onderhouden van de schoolgebouwen. In tegenstelling tot deze onderwijzen, zijn universiteiten en instellingen aan het beroepsonderwijs en hoger beroepsonderwijs zelf verantwoordelijk voor de huisvesting. Ze ontvangen geld van de overheid om hun huisvesting te in stand te houden. Hierdoor gelden er andere regels voor deze instanties.